Napoli coffee 40 Đường Hà Huy Tập, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Địa điểm

Giới thiệu về cửa hàng

40 Đường Hà Huy Tập, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Napoli Coffee