GIỚI THIỆU
TIN TỨC  
   Khai trương Hệ thống quán cà phê sạch Napoli- 100% Cà phê Nguyên chất

 Giôùi thieäu veà heä thoáng quaùn caø pheâ saïch cuûa Napoli

· Heä thoáng quaùn caø pheâ saïch cuûa Napoli cam keát thuaàn khieát 100% vôùi phöông chaâm 4 khoâng:
* Khoâng ñoän ñaäu, baép
* Khoâng taåm höông lieäu, phaåm maøu
* Khoâng söû duïng phuï gia, chaát baûo quaûn
* Khoâng gaây ñoäc haïi cho söùc khoûe
 
· Saûn phaåm Caø pheâ saïch cuûa heä thoáng laø söï phoái troän haøi hoøa giöõa 2 doøng caø pheâ chính laø Arabica vaø Robusta. Nguyeân lieäu caø pheâ ñaàu vaøo ñöôïc löïa choïn kyõ caøng vaø thu mua taïi caùc nhaø cung caáp uy tín nhaát taïi Buoân Ma Thuoät. Beân caïnh ñoù, trong caø pheâ saïch coøn coù söï tham gia cuûa caùc doøng caø pheâ cao caáp nhaát nhö Moca.Vôùi nguoàn nguyeân lieäu ñöôïc choïn loïc vaø ñaûm baûo nguyeân chaát 100%, caø pheâ saïch mang ñeán cho ngöôøi tieâu duøng höông vò caø pheâ raát ñaëc tröng vaø töï nhieân nhaát cuûa caø pheâ, giuùp baïn tænh taùo hôn, kích thích khaû naêng laøm vieäc, ñaëc bieät laøm vieäc baèng trí oùc, taêng cöôøng hoaït ñoäng cô, ñoàng thôøi an toaøn cho söùc khoûe.
2. Caùch nhaän bieát caø pheâ saïch cuûa heä thoáng quaùn Napoli
· Ngöôøi thöôûng thöùc caø pheâ coù theå deã daøng caûm nhaän höông vò caø pheâ saïch raát khaùc caùc loaïi caø pheâ pha ñoän ñaäu, baép.
· Caø pheâ saïch khoâng coù höông thôm noàng naëc vaø vò ñaéng gaét hay ngoït lieäm cuûa hoùa chaát, maø noù coù höông thôm nheï dòu, thanh khieát vaø vò chaùt (ñeå laïi treân löôõi vaø taän coå hoïng).
· Ngoaøi ra, maøu caø pheâ saïch cuõng coù theå laøm cho ngöôøi tieâu duøng laàm hieåu laø “nöôùc daõo” vì ñoä trong suoát vaø maøu caùnh daùng cuûa noù.
· Tuy nhieân, khi ñaõ hieåu vaø quen vôùi höông vò cuûa caø pheâ saïch, neáu baïn ñaõ thöôûng thöùc töø 2 – 3 laàn seõ khoù loøng quay laïi vôùi nhöõng loaïi caø pheâ baïn ñaõ duøng tröôùc ñaây. Baïn seõ hoaøn toaøn bò meâ hoaëc bôûi chính höông vò cuûa noù vaø caûm nhaän ñöôïc söï khaùc bieät roõ raøng trong töøng gioït caø pheâ.
3. Taùc duïng cuûa caø pheâ saïch
· Cafein trong caø pheâ coù taùc duïng kích thích heä thaàn kinh trung öông, laøm cho ngöôøi thöôûng thöùc tænh taùo, kích thích khaû naêng laøm vieäc. Vì vaäy, sau khi uoáng moät ly caø pheâ vaøo buoåi saùng, baïn seõ caûm thaáy phaán chaán baét tay vaøo coâng vieäc. Cuõng nhö ñoái phoù vôùi côn buoàn nguû khi laøm vieäc qua ñeâm, moät ly caø pheâ ñen nguyeân chaát ñöôïc xem laø bieän phaùp hieäu quaû.
· Caø pheâ coøn ñöôïc xem laø thöùc uoáng coù giaù trò dinh döôõng vì chæ caø pheâ ñen khoâng thoâi ñaõ chöùa 12% lipid (chaát beùo); 12% protid (chaát ñaïm), 4% chaát khoaùng; nhieàu nhaát laø kali vaø magieâ.
· Caø pheâ, khoâng ñôn thuaàn chæ laø thöùc uoáng giaûi khaùt, maø caø pheâ coøn khieán con ngöôøi ta tænh taùo, thö giaõn, mang laïi söùc khoûe vaø laøm cho moïi ngöôøi deã gaàn nhau hôn.
· Nguyeân cöùu môùi ñaây cuûa caùc nhaø khoa hoïc Myõ ñaõ cho thaáy, chaát caffeine trong caø pheâ coù taùc duïng toát ñeå baûo veä da, choáng laõo hoùa, ngöøa ung thö vaø laøm giaûm caân…
4. Boán lyù do ngöôøi tieâu duøng neân choïn heä thoáng quaùn caø pheâ saïch cuûa Napoli
· Vì söùc khoûe cuûa ngöôøi tieâu duøng
· Phong caùch quaùn
* Coå xöa
* Phuïc vuï chuyeân nghieäp
 
· Tính tieän lôïi cuûa heä thoáng:
* Giao haøng taän nôi khoâng tính phí
 
· Caø pheâ chaát löôïng toát - Giaù caû phaûi chaêng


 NHỮNG TIN KHÁC  


>> Khai trương Hệ thống quán cà phê sạch Napoli- 100% Cà phê Nguyên chất  (01/01)
>> SỨ MẠNG CÔNG TY CỔ PHẦN NAPOLI  (01/07)
>> Thị trường chè Thái Nguyên khởi sắc hơn mọi năm  (01/01)
>> NHẬN THIẾT KẾ THI CÔNG MÔ HÌNH QUÁN CÀ PHÊ GHẾ GỖ  (30/11)
 
Copyright © Napoli., All Rights Reserved

CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM-XNK CÀ PHÊ NAPOLI

VPĐD: Lầu 5&6 Tòa nhà Fimexco-231-233 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé,Q1,TP.HCM

VPKD: 36 Nguyễn Hữu Dật, P.Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

ĐT/Fax: (08)3 816 2218 - (08)6 255 6604 - Email: napolivietnam@yahoo.com.vn/ Web: napoli.vn